Alapszabály

A Harmonikások Országos Társasága

Alapszabálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Harmonikások Országos Társasága (a továbbiakban: Társaság )  – tagjainak önkéntes elhatározásából- az alábbi szabályok szerint kíván működni:

1./ Név: Harmonikások Országos Társasága

2./ Székhely: 6727 Szeged, Duda utca 8/A.

3./ Az alapítás éve: 2015

4./ A Társaság nem jogi személy.

5./ A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük nem fogad el.

II. A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS FELADATAI

6./ A Társaság magán személyek közössége, akiknek célja a Harmonika népszerűsítése, megismertetése, a harmonika oktatás segítése.

– Támogatják és segítik a harmonikás képzést.

– Fontosnak tartják  a fiatalok  színvonalas harmonika képzését.

– Segíthetik tehetséges fiatal harmonikások oktatását.

– Konzultációkat szervez, harmonikásoknak, harmonika tanároknak.

– A harmonikás rendezvények népszerűsítése, közzététele.

– Segíti a hazai, és külföldi harmonikás versenyeken való részvételt,

– Keresi és felveszi külföldi harmonikás Társaságokkal a kapcsolatot,

– Együttműködhet más szervezetekkel.

– Alapítványt hozhat létre.

III. A TÁRSASÁG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7./ Tagsági viszony

– A Társaság tagjai természetes személyek lehetnek akik e-mail címmel rendelkeznek.

– A Társaság tagja lehet magyar és külföldi állampolgár, aki belépési szándékát a www.harmonikavilag.hu honlapon a jelentkezési lap kitöltésével megteszi, és a jelentkezését a Társaság ügyvezetése elfogadja

Tagság:

a)     Rendes tag,

b)     Tiszteletbeli tag.

8./ A rendes tag jogai:

–        részt vehetnek a Társaság munkájában, a kitűzött célok megvalósításában.

–        részt vehetnek a programokon, rendezvényeken és versenyeken;

–        A tag által szerkesztett hírek, információk a honlapon megjelenhetnek.

–        Képek, videók elhelyezését kérheti a honlapon.

–        Hirdetéseket tehet közzé.

9./ A tagok kötelességei:

– a Társaságot népszerűsíteni, céljai megvalósítását elősegíteni,

– a programokon, rendezvényeken és versenyeken a Társaság jó hírnevét erősíteni,

– az Ügyvezetés által szervezett programokat -lehetőségei szerint- anyagilag támogatni.

10./ Tagsági díj:

A tagok díjat nem fizetnek.

Saját szervezésű rendezvények költségeit a résztvevő Társasági tagok hozzájárulásukkal fedezik.

11./ A tagsági viszony megszűnése:

a) az Alapszabállyal, az szokásos emberi normákkal szembehelyezkedő magatartás esetén, kizárással,

b) a tag saját kérésére, törléssel,

c) a tag halála esetén, törléssel.

IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

12./ A Társaság szervei:

– Ügyvezetés

– a Társaság alapító tagjaiból álló  9 fős vezetőtestület,

– Az Ügyvezetés tagjai közül 5 éves időtartamra Elnököt és Főtitkárt választ.

Az Ügyvezetés feladata:

A Társaság céljai érdekében, a sikeres működéséhez szükséges döntések meghozatala.

Az Ügyvezetés határozatainak az érdekeltekkel való közlése, nyilvánosságra hozatala;

Az Ügyvezetés munkáját az Elnök irányítja, az Ügyvezetés üléseit szükség szerint, de legalább évente 1 alkalommal összehívja.

– Az Elnök a Társaság szervezeti működése, irányítása, feladatai ellátása érdekében Titkárt (Titkárokat ) nevezhet ki, tevékenységük és hatáskörük megjelölésével.

– Az Ügyvezetés tagjai a Társaságot érintő ügyekben véleményeiket, javaslataikat, az Elnöknek juttatják el.

– Az Elnök és a Főtitkár naprakészen tartja a Társaság honlapját, felel annak tartalmáért.

– a tisztségviselő tevékenységéért díjazásban nem részesül;

– nem lehet Ügyvezetés tagja az a személy, akinek más tevékenysége, megbízatása vagy foglalkozása, e funkcióval összeférhetetlen.

13./ Képviseleti jog:

– a Társaság képviseletét – önálló képviseleti joggal – az Elnök látja el.

– a Elnök önálló aláírási joggal rendelkezik, amely értelmében az előírt, előnyomott vagy nyomtatott Társaság név alá nevét önállóan írja alá.

– a képviseleti jogot – a Elnök akadályoztatása esetén – a Főtitkár gyakorolja.

V.  A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA

14./ A Társaság gazdálkodása:

– A Társaság működése során gazdasági, vállalkozási vagy befektetési tevékenységet nem folytat.

– A Társaságnak vagyona nincs.

– A Társaság programjain való részvétel során esetlegesen felmerülő költségeket a tagok saját jövedelmükből önköltségi alapon, részvételük arányában fizetik.

– A tagok a Társaság tartozásaiért nem felelnek.

15./ A Társaság megszűnése:

A Társaság megszűnik:

– ha az Ügyvezetés  3/4-es szavazati többséggel azt kimondja;

– ha a Társaság egy évnél hosszabb ideig nem fejt ki tevékenységet.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16./ A Társaság működésével kapcsolatos tudnivalókról, rendezvényekről, beszámolókról nyilvános összejöveteleinken  bárki tudomást szerezhet. A Társaság indokolt esetben a különböző programokat, meghívókat, értesítőket a sajtó útján is közzé teszi.

A Társaság honlapot működtethet.

17./ A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat az Elnök tárolja, abba a tagok közül bárki szabadon betekinthet.

Szeged, 2018.január.31

Bánki András
Elnök

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.