Alapszabály

A Magyar Harmonikások Országos Társasága

Alapszabálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Magyar Harmonikások Országos Társasága (a továbbiakban: Társaság )  az Alapító kezdeményezésére 2015.10.23-án az alakuló ülésen jött létre. A Társaság alábbi szabályok szerint kíván működni:

1./ Név: Magyar Harmonikások Országos Társasága

 • Rövid név: Harmonikások Országos Társasága

2./ Székhely: 6727 Szeged, Duda utca 8/A.

3./ Az alapítás éve: 2015

4./ A Társaság nem jogi személy.

5./ A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük nem fogad el.

II. A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS FELADATAI

6./ A Társaság magánszemélyek közössége, akiknek célja a Harmonika népszerűsítése, megismertetése, a harmonika oktatás segítése.

 • Támogatják és segítik a harmonikás képzést.
 • Fontosnak tartják  a fiatalok  színvonalas harmonika képzését.
 • Segíthetik tehetséges fiatal harmonikások oktatását.
 • Konzultációkat szervez, harmonikásoknak, harmonika tanároknak.
 • Honlapot működtet. https://harmonikavilag.hu/
 • A harmonikás rendezvények népszerűsítése, közzététele.
 • Segíti a hazai, és külföldi harmonikás versenyeken való részvételt,
 • Keresi és felveszi külföldi harmonikás Társaságokkal a kapcsolatot,
 • Együttműködhet más szervezetekkel.
 • Alapítványt hozhat létre.

III. A TÁRSASÁG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7./ Tagsági viszony

 • A Társaság tagjai természetes személyek lehetnek akik e-mail címmel rendelkeznek.
 • A Társaság tagja lehet magyar és külföldi állampolgár, aki belépési szándékát ezen a honlapon a „Hírlevélre” feliratkozással megteszi, valamint a Társaság Facebook oldalán Harmonikások Országos Társasága kéri felvételét és azt a Társaság Elnöke, Főtitkára, Titkárai elfogadják.

8./ Tagság:

a)     Rendes tag.

A rendes tag jogai:

 • részt vehetnek a Társaság munkájában, a kitűzött célok megvalósításában,
 • részt vehetnek a programokon, rendezvényeken és versenyeken,
 • A tag által szerkesztett hírek, információk a honlapon megjelenhetnek,
 • Képek, videók, hirdetések elhelyezését kérheti a honlapon. Ezek nem lehetnek ellentétesek a Társaság céljaival.

b)     Tiszteletbeli tag. ( Az Ügyvezetés döntése alapján, felkéséssel)

9./ A tagok kötelességei:

 • a Társaságot népszerűsíteni, céljai megvalósítását elősegíteni,
 • a programokon, rendezvényeken és versenyeken a Társaság jó hírnevét erősíteni,
 • az Ügyvezetés által szervezett programokat -lehetőségei szerint- anyagilag támogatni.

10./ Tagsági díj:

A tagok díjat nem fizetnek.

Saját szervezésű rendezvények költségeit a résztvevő Társasági tagok hozzájárulásukkal fedezik.

11./ A tagsági viszony megszűnése:

a) az Alapszabállyal, a szokásos emberi normákkal szembehelyezkedő magatartás esetén, kizárással,

b) a tag saját kérésére, törléssel,

c) a tag halála esetén, törléssel.

IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

12./ A Társaság szervei:

Ügyvezetés

 • a Társaság tagjaiból álló 7-9 fős vezetőtestület, akiket a feladatra az Alapító felkér és vállalják azt. A Testület állandó tagjai az Alapító, az Elnök a Főtitkár és a Titkárok.
 • Az Ügyvezetés a tagjai közül 5 éves időtartamra Elnököt választ.

Az Ügyvezetés feladata:

 • A Társaság céljai érdekében, a sikeres működéséhez szükséges döntések meghozatala.
 • Az Ügyvezetés döntéseinek az érdekeltekkel való közlése, nyilvánosságra hozatala;
 • Az Ügyvezetés munkáját az Elnök irányítja, az Ügyvezetés üléseit szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal (online is) összehívja.
 • Az Elnök a Társaság szervezeti működése, irányítása, feladatai ellátása érdekében Főtitkárt, Titkárokat nevezhet ki, tevékenységük és hatáskörük megjelölésével.
 • Az Ügyvezetés tagjai a Társaságot érintő ügyekben véleményeiket, javaslataikat, az Elnöknek juttatják el.
 • Az Elnök és a Titkárok naprakészen tartja a Társaság honlapját, felel annak tartalmáért.
 • A tisztségviselő tevékenységéért díjazásban nem részesül.
 • nem lehet Ügyvezetés tagja az a személy, akinek más tevékenysége, megbízatása vagy foglalkozása, e funkcióval összeférhetetlen.

13./ Képviseleti jog:

 • A Társaság képviseletét – önálló képviseleti joggal – az Elnök látja el.
 • Az Elnök önálló aláírási joggal rendelkezik, amely értelmében az előírt, előnyomott vagy nyomtatott Társaság név alá nevét önállóan írja alá. A Társaság körbélyegzőt használ.
 • a képviseleti jogot az Elnök akadályoztatása esetén a Főtitkár, vagy a kijelölt Titkár gyakorolja.

V.  A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA

14./ A Társaság gazdálkodása:

– A Társaság működése során gazdasági, vállalkozási vagy befektetési tevékenységet nem folytat.

 • A Társaságnak vagyona nincs.
 • A Társaság programjain való részvétel során esetlegesen felmerülő költségeket a tagok saját jövedelmükből önköltségi alapon, részvételük arányában fizetik.
 • A Társaság a rendezvényei támogatására adományokat kérhet. A befolyt összegekről és a kiadásokról az Elnök nyilvántartást vezet.
 • A tagok a Társaság tartozásaiért nem felelnek.

15./ A Társaság megszűnése:

A Társaság megszűnik:

 • ha az Ügyvezetés  3/4-es szavazati többséggel azt kimondja;
 • ha a Társaság egy évnél hosszabb ideig nem fejt ki tevékenységet.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16./ A Társaság működésével kapcsolatos tudnivalókról, rendezvényekről, beszámolókról nyilvános összejöveteleinken  bárki tudomást szerezhet. A Társaság a különböző programokat, rendezvényeket, meghívókat, értesítőket a Honlapján közzéteszi. Hírlevél útján és Facebook oldalán a tagokat értesíti.

17./ A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat az Elnök tárolja, abba az Ügyvezetés tagjai közül bárki szabadon betekinthet.

Szeged, 2022.január.31

Bánki András
Alapító, Elnök

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.